ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

phrenetical

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *phrenetical*, -phrenetical-

phrenetical ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
phrenetical (adj.) ซึ่งมีสติฟั่นเฟือน Syn. deranged, delirious, frenetic

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า phrenetical
Back to top