ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

phone in

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *phone in*, -phone in-

phone in ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
phone in (phrv.) โทรศัพท์เสนอหรือให้ (บางสิ่ง)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But I think there's a phone in the lounge.แต่ผมคิดว่าโทรศัพท์อยู่แถวๆ เลานจ์ครับ
Kanta take her to use the phone in the main houseกันตะ พาเธอไปโทรศัพท์ที่บ้านผู้ใหญ่
Is there a phone in the back?มีโทรศัพท์อยู่ข้างหลังมั้ย?
I put your tickets, passport, and your new cell phone in your briefcase and Hong will be there in ten minutes.ฉันเตรียมตั๋วเครื่องบิน พาสปอร์ท แล้วก็โทรศัพท์มือถืออันใหม่ใส่ในกระเป๋าให้คุณแล้วนะคะ คุณฮองจะไปถึงที่นันภายใน10นาทีค่ะ
Sir,you can't use the cell phone in the hospital.เพราะคุณจะไม่สามารถกลับมาแก้ไขได้อีก แล้วเขาก็ตาย ผมรู้สึกว่างเปล่า
Fish. A cell phone in here?ไอ้ปัญญาอ่อน โทรศัพท์ในนี้เนี่ยนะ
In order not to waste any time I wasn't hanging up the phone in between calls.เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา... ผมจะไม่วางหูทุกครั้งที่วางสาย
You always have That phone in your hand.You always have that phone in your hand.
He dropped the cell phone in the sink.เขาแกล้งทำมือถือตกลงไปในอ่าง
There was no phone in that dump,so I knew you wouldn't be able to call from the road to... to make sure I wasn't lying.แถวนั้นไม่มีโทรศัพท์ ฉันเลยรู้ว่าแกโทรมาจากถนนไม่ได้ จะได้รู้ว่าฉันไม่ได้โกหก
Charles, I haven't had a phone in ages. Certainly not a computer. You know me.ชาร์ลส์ฉันไม่เคยใช้โทรศัพท์ ยิ่งคอมพิวเตอร์ยิงไม่เคยใหญ่คุณก็รู้
Get ready to phone in a tip to Homeland.เตรียมโทรศัพท์ไว้เลย

phone in ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
着もじ[ちゃくもじ, chakumoji] (n) text message or symbol on a busy mobile phone indicating a call arrival (DoCoMo feature)
電話機[でんわき, denwaki] (n) telephone instrument; (P)

phone in ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auskunftsrufnummer {f}phone info number

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า phone in
Back to top