ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

phasic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *phasic*, -phasic-

phasic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
phasic (adj.) เป็นรายเดือน See also: เป็นประจำทุกเดือน, รายเดือน Syn. mensal, menstrual

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า phasic
Back to top