ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

petrifying

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *petrifying*, -petrifying-

petrifying ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
petrifying (adj.) น่าเกลียดน่ากลัว See also: ซึ่งกลายเป็นหิน (ด้วยความกลัว) Syn. terrible

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า petrifying
Back to top