ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

persist with

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *persist with*, -persist with-

persist with ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
persist with (phrv.) ยืนกราน See also: เพียรพยายามทำ Syn. persist in

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า persist with
Back to top