ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

permit up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *permit up*, -permit up-

permit up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
permit up (phrv.) ยอมให้ลุกจากเตียง (คนป่วย) Syn. allow up

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า permit up
Back to top