ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

permit out

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *permit out*, -permit out-

permit out ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
permit out (phrv.) อนุญาตให้ออกไปข้างนอก Syn. allow out

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า permit out
Back to top