ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

permit in

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *permit in*, -permit in-

permit in ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
permit in (phrv.) อนุญาตให้เข้า Syn. allow in
permit into (phrv.) อนุญาตให้เข้า Syn. allow into
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
See, he pulled a permit in '96.เห็นมั้ย เขาขอใบอนุญาตในปี '96.
Yeah, you can't get a permit in this town without going through the Department of City Planning.ถ้าปราศจากการวางแผนผังเมือง ที่ถูกต้อง?
A concealed weapons permit in your name.ใบอนุญาตพกพาอาวุธที่โดนปิดบังในชื่อคุณ
Edward Snowden has received a three-year residency permit in Russia.เอ็ดเวิร์ด สโนว์เดนได้รับใบอนุญาต ให้อาศัยอยู่ในรัสเซียได้ 3 ปี
I still permit in the outlands.ที่เรายังอนุญาตให้ใช้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า permit in
Back to top