ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

penfriend

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *penfriend*, -penfriend-

penfriend ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เพื่อนทางจดหมาย [n. exp.] (pheūoen thā) EN: penpal ; penfriend FR: correspondant [m] ; correspondante [f]
เพื่อนทางปากกา[n. exp.] (pheūoen thā) EN: penpal ; penfriend FR: correspondant [m] ; correspondante [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า penfriend
Back to top