ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

penaltima

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *penaltima*, -penaltima-

penaltima ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
penaltima (n.) พยางค์ที่อยู่ถัดจากพยางค์ท้ายสุด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า penaltima
Back to top