ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

penal law

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *penal law*, -penal law-

penal law ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กฎหมายอาญา[n.] (kotmāi-āyā) EN: criminal law ; penal law FR: loi pénale [f]
กฎหมายลักษณะอาญา[n. exp.] (kotmāi laks) EN: criminal law ; penal law FR:
การใช้กฎหมายอาญา[n. exp.] (kān chai ko) EN: application of the penal code ; application of penal laws FR: application du code pénal [m]

penal law ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Strafgesetz {n}penal law

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า penal law
Back to top