ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pen in

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pen in*, -pen in-

pen in ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pen in (phrv.) จับขัง See also: คุมขัง Syn. pen up
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Can you follow the 1-2-3 without sticking a pen in there?คุณทำตามขั้นตอนได้นะ และห้ามปากกาเข้าไป
You know, stick that pen in the throat.เอาปากกาจิ้มที่คอน่ะ
I don't see a red pen in here, do you?- ผมไม่เห็นที่นี่มีปากกาสีแดง คุณเห็นไหม
He has a pen in his throat!เขามีปากกาเสียบอยู่ที่คอ!
Oh, god, are you-- is that a--is that a pen in his throat?ไม่เคิล นั่นมัน... .
Does he have a ballpoint pen in his throat?มีปากกาลูกลื่นเสียบอยู่ที่ขอเขาใช่ไหม ?
Michael can live after they put a pen in his throat?ไมเคิลยังมีชีวิตอยู่หลังจากที่โดนปากกาเสียบเข้าไปในคอเหรอ?
They say, like, "Don't dip the pen in company ink."มีคนบอกว่าต้องแยกเรื่องส่วนตัว ออกจากเรื่องงาน
You're glad you dipped your pen in my ink.นายดีใจที่ไม่แยกเรื่องส่วนตัวกับฉัน
It's got to go somewhere. [throws pen in disgust] [sighs] ...We've also known for some timeเพื่อพา ไปยังบางสถานที่ ...พวเรารู้สึกเช่นนั้น ในบางเวลา
Dying to stab a pen in the eye of any jerk-off that won't stop pontificating?คนที่ทำท่าจะเอาปากกาจิ้มตาทุกคน ที่เถียงเรื่องเนื้อหา?
♪ By the pen in your heart ♪โดยการขีดเขียนในหัวใจคุณ

pen in ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
四通八达[sì tōng bā dá, ㄙˋ ㄊㄨㄥ ㄅㄚ ㄉㄚˊ, 四通八达 / 四通八達] roads open in all directions (成语 saw); accessible from all sides

pen in ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オープン投信[オープンとうしん, o-pun toushin] (n) open investment trust
ペン入力[ペンにゅうりょく, pen nyuuryoku] (n,adj-no) {comp} pen input
前割れ[まえわれ, maeware] (adj-no) open in front
前開き[まえびらき, maebiraki] (n) open in front
楽市楽座[らくいちらくざ, rakuichirakuza] (n) free markets and open guilds (policy enacted by daimyo in the Azuchimomoyama Period (1573-1598) that weakened the strict regulations surrounding business establishment in market places and important cities, allowing new businesses to open in Joka-machi market places)
相前後する[あいぜんごする, aizengosuru] (vs-s,vi) to occur one after another; to happen in succession
開区間[かいくかん, kaikukan] (n) {math} (See 閉区間) open interval
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ペン入力[ペンにゅうりょく, pen nyuuryoku] pen input

pen in ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช่วงครึ่งเปิด[n. exp.] (chūang khre) EN: half-open interval FR:
ช่วงเปิด[n. exp.] (chūang poēt) EN: open interval FR: intervalle ouvert [m]
ฉุก[v.] (chuk) EN: occur instantaneously ; happen instanly FR: survenir ; arriver soudainement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pen in
Back to top