ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pelt down

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pelt down*, -pelt down-

pelt down ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pelt down (phrv.) ตกอย่างหนัก See also: เทลงมา (ฝน) Syn. pelt with, pour down

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pelt down
Back to top