ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

peg down

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *peg down*, -peg down-

peg down ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
peg down (phrv.) ตรึงด้วยตะปู See also: ยึดด้วยตะปู Syn. nail down, pin down
peg down (phrv.) ควบคุมดูแล Syn. nail down, pin down
peg down (phrv.) กำหนดราคาต่ำ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า peg down
Back to top