ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

peg away at

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *peg away at*, -peg away at-

peg away at ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
peg away at (phrv.) มุทำงาน See also: มุ่งมั่นทำงาน Syn. plod away, plug away at

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า peg away at
Back to top