ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

peel off

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *peel off*, -peel off-

peel off ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
peel off (phrv.) ปอกออก See also: ลอกออก Syn. peel away
peel off (phrv.) ถอดออก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กะเทาะ (v.) peel off See also: flake off, come off Syn. ลอก, ล่อน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And make sure you peel off before the fireworks.และให้แน่ใจว่าคุณปิดเปลือก ก่อนที่ดอกไม้ไฟ
I'm going to peel off your facesฉันจะ ถลกหนังหน้าของนายออก
So, guys, I think I'll peel off here. No!พวกเธอ ฉันคิดว่าฉันจะไปจากที่นี่ ไม่ต้อง!
So go ahead and play hard to get, and I'll peel off this "no demons allowed" tattoo and blow smoke up your ass.เอาสิ ลองทำให้มันยากขึ้น ข้าจะถลกไอ้รอยสัก "ห้ามปิศาจเข้า" นี่ออก แล้วพ่นควันออกจากก้นของเจ้า
Every time I peel off a Band-Aid on this rig, I find three or four more.ทุกครั้งที่ทำแบบนั้น จะมีอีกสามสี่ปัญหาตามมา
Peel off the skin, and then scatter them into the soil like this.ลอกเปลือกออก แล้วก็โปรยไว้ในดินแบบนี้

peel off ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
剥落[bō luò, ㄅㄛ ㄌㄨㄛˋ, 剥落 / 剝落] peel off
剥离[bō lí, ㄅㄛ ㄌㄧˊ, 剥离 / 剝離] (of tissue, skin, covering etc) come off; peel off; be stripped

peel off ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
剥げ落ちる[はげおちる, hageochiru] (v1) to peel off
剥落[はくらく, hakuraku] (n,vs) to peel off
引っ剥がす;引っぺがす[ひっぱがす(引っ剥がす);ひっぺがす, hippagasu ( hitsu gasu ); hippegasu] (v5s,vt) to tear off; to rip off; to peel off
ぺらっ[, peratsu] (adv-to) (1) (See ぺらぺら) flipping (e.g. a page), peel off; (2) fluently
剥がす(P);剥す(io)[はがす(P);へがす, hagasu (P); hegasu] (v5s,vt) to tear off; to peel off; to rip off; to strip off; to skin; to flay; to disrobe; to deprive of; to detach; to disconnect; (P)
剥ぐ[はぐ(P);へぐ, hagu (P); hegu] (v5g) to tear off; to peel off; to rip off; to strip off; to skin; to flay; to disrobe; to deprive of; (P)
剥ける[むける, mukeru] (v1,vi) to peel off; to come off; to be taken off; (P)
剥れる[むくれる, mukureru] (v1,vi) (1) (uk) to become angry or sullen; to take offense; to be miffed; (2) to come unstuck from; to peel off; to come off; to be taken off

peel off ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลอกออก[v. exp.] (løk øk) EN: peel off FR: décortiquer ; décoller
ล่อนหลุด[v. exp.] (lǿnlut) EN: crack ; peel off ; flake off ; come off FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า peel off
Back to top