ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

peel away

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *peel away*, -peel away-

peel away ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
peel away (phrv.) ปอกเปลือกออก See also: ปอกออก Syn. peel off
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Because, when you peel away all his glad-handing, honey-voiced charm, what's left is an entitled brat who considers himself above the rules.เพราะว่าถ้าคุณปอกเปลือกความใสซื่อ ความอ่อนน้อมของเขาออกให้หมด สิ่งที่เหลืออยู่ก็คือความเห็นแก่ตัว ที่เหนือกฏใดๆ
Your droids peel away.- ต้องมีสัญชาตญาณนักฆ่าด้วย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า peel away
Back to top