ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

peek at

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *peek at*, -peek at-

peek at ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
peek at (phrv.) มองเร็วๆ See also: มองแวบเดียว Syn. peep at
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Aw, he got a peek at her tits and already she's special.อ๊ะ เขาได้ มองที่ หัวนมของเธอ และแล้ว เธอเป็น พิเศษ
If in doubt, a legal drug test can just as easily become an illegal peek at your future in the company.หรือท้ายที่สุด เขาก็ตรวจฉี่ แค่นี้ก็ตัดสินอนาคตคุณได้แล้ว
Like you've never sneaked a peek at him in his underwear? I bet he's got a big dick.เธอไม่เคยแอบดูใต้กางเกงในเขาเหรอ ไอ้นั่นเขาต้องมโหฬารแน่ๆ
I just want to get a sneak peek at it,ฉันแค่อยากให้มันสนุกที่สุด
Pam took a peek at him and her eyes burned out of her skull,แพมพยายามเข้าใกล้เขาแล้วตาเธอก็โดนเผาจากไฟที่ออกมาจากกะโหลก
But before all that, here is a sneak peek at a momentแต่ก่อนอื่น นี่คือภาพตัวอย่าง
And now here's a sneak peek at what's to comeลองไปดูตัวอย่างกันครับว่ามีอะไรบ้าง
I think you should just sneak a peek at his littleหนูว่าแม่น่าจะแอบดูของเค้า
Well, I couldn't help but get a peek at that fax today.ยังไงดี,คือผมอดไม่ได้ที่จะแอบเห็นแฟกซ์ของคุณวันนี้
I snuck a peek at your tracksuit this morning, and I got these to match.ผมเอานี่มาให้ ผมเห็นชุดคุณ - สีมันเข้ากัน
Besides you sneaking in here to peek at my junk?นายมาที่นี่เพื่อแอบดูไอ่จ้อนของฉันเหรอ?
Since, I had a chance to peek at your body, I should tell you what I merely had seen.ตั้งแต่,ฉันมีโอกาสได้เห็นร่างกายของคุณ ผมจะบอกคุณว่าผมแค่ได้เห็น..

peek at ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอบดู[v. exp.] (aēp dū) EN: peep at ; peek at ; steal a glance at FR: épier ; regarder en douce ; observer secrètement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า peek at
Back to top