ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

peace of mind

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *peace of mind*, -peace of mind-

peace of mind ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
踏实[tà shi, ㄊㄚˋ ㄕ˙, 踏实 / 踏實] practical; down-to-earth; realistic; firmly based; steadfast; to have peace of mind; free from anxiety
塌实[tā shi, ㄊㄚ ㄕ˙, 塌实 / 塌實] solid; on a firm footing; dependable; steady; calm; peace of mind

peace of mind ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
安心[あんじん, anjin] (n) {Buddh} obtaining peace of mind through faith or ascetic practice (practise)
気休め;気安め[きやすめ, kiyasume] (n) mere consolation; temporary peace of mind
眉を開く[まゆをひらく, mayuwohiraku] (exp,v5k) (id) to feel relieved; to forget about one's troubles; to settle into peace of mind

peace of mind ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Seelenfrieden {m}peace of mind

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า peace of mind
Back to top