ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pay attention to

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pay attention to*, -pay attention to-

pay attention to ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pay attention to (phrv.) สนใจ See also: เอาใจใส่ Syn. attend to
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สนใจ (v.) pay attention to See also: keen on, be fond of, take an interest in Syn. ใจจดใจจ่อ, จดจ่อ, ตั้งใจ, มุ่งมั่น
ใฝ่ใจ (v.) pay attention to See also: keen on, be fond of, take an interest in Syn. สนใจ, ใจจดใจจ่อ, จดจ่อ, ตั้งใจ, มุ่งมั่น
ตั้งใจฟัง (v.) pay attention to listen to
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You must pay attention to what he saysคุณต้องตั้งใจฟังสิ่งที่เขาพูด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I better pay attention to my work.ฉันก็ให้ความสนใจกับการ ทำงานของฉัน
Don't pay attention to those fools, Lardass. I mean, Davie.อย่าใส่ใจกับพวกโง่นั่นเลย ไอ้ตูดหมู ฉันหมายถึง เดวี่
It looked like california. How could you pay attention to what he said?เหมือนแผนที่ แคลิฟอร์เนีย แล้วจะให้ สนใจในสิ่งที่เขาบอกได้ยังไง?
Pay attention to me, pay attention to me!สนใจฉันหน่อย, สนใจฉันหน่อย!
He doesn't pay attention to this kind of thing.เค้าไม่สนใจเรื่องพวกนี้หรอกค่ะ
But you should know I don't pay attention to curfews, and I never make my bed.แต่เธอควรรู้ไว้นะ ว่าฉันไม่สนใจ เกี่ยวกับกฏห้ามเข้าบ้านดึกรึออกจากบ้านตอนกลางคืน และฉันไม่เคยจัดเตียงเอง
Would you let the stove alone and pay attention to me?คุณมัวแต่ห่วงเตา ลองฟังฉันพูดหน่อยได้มั้ย ?
You never pay attention to me.พ่อไม่เคยใส่ใจหนูเลย
Well, I don't pay attention to gossip.เราจะไม่ให้ความสนใจกับเรื่องซุบซิบพวกนั้น
David, don't bug pretty girls because they won't pay attention to you later on in life.เดวิด, อย่ารบกวนพวกผู้หญิงน่ารัก เพราะว่าพวกเขาจะไม่สนใจในชีวิตของเธออีกต่อไป
Don't pay attention to her. She's sick.ไม่ต้องสนใจเธอหรอก เธอป่วยอยู่
But all that either of us have is right now, and we should pay attention to that.แต่สิ่งที่เราสองคนมีคือปัจจุบัน เราควรให้ความสำคัญกับมัน

pay attention to ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
注重[zhù zhòng, ㄓㄨˋ ㄓㄨㄥˋ, 注重] pay attention to; emphasize
理会[lǐ huì, ㄌㄧˇ ㄏㄨㄟˋ, 理会 / 理會] pay attention to; take notice of
[lǐ, ㄌㄧˇ, 理] texture; grain (of wood); inner essence; intrinsic order; reason; logic; truth; science; natural science (esp. physics); to manage; to pay attention to; to run (affairs); to handle; to put in order; to tidy up
不注意[bù zhù yì, ㄅㄨˋ ㄓㄨˋ ㄧˋ, 不注意] thoughtless; not pay attention to

pay attention to ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
心を用いる;こころを用いる[こころをもちいる, kokorowomochiiru] (exp,v1) to be attentive to; to pay attention to
念を入れる[ねんをいれる, nenwoireru] (exp,v1) to pay attention to
意を用いる;いを用いる[いをもちいる, iwomochiiru] (exp,v1) to pay attention to
気に留める;気にとめる[きにとめる, kinitomeru] (exp,v1) to (keep in) mind; to give heed to; to pay attention to
気を使う;気を遣う;気をつかう[きをつかう, kiwotsukau] (exp,v5u) to pay attention to another's needs; to attend to; to fuss about; to take into consideration
目す[もくす, mokusu] (v5s,vt) (1) (See 目する) to recognize; to recognise; to distinguish; (2) to pay attention to
目する[もくする, mokusuru] (vs-s,vt) (1) to recognize; to recognise; to distinguish; (2) to pay attention to
入れる(P);容れる;函れる[いれる, ireru] (v1,vt) (1) to put in; to let in; to take in; to bring in; to insert; to set (a jewel, etc.); to ink in (e.g. a tattoo); (2) to admit; to accept; to employ; to hire; (3) (esp. 容れる) to accept; to comply; to grant; to adopt (a policy, etc.); to take (advice, etc.); to listen to; to pay attention to; (4) to include; (5) to pay (one's rent, etc.); (6) to cast (a vote); (7) (See 淹れる) to make (tea, coffee, etc.); (8) to turn on (a switch, etc.); (9) to send (a fax); to call; (P)
心を向ける[こころをむける, kokorowomukeru] (exp,v1) to turn one's thoughts to; to pay attention to; to give heed to
止める(P);留める;停める[とめる, tomeru] (v1,vt) (1) to stop (something or someone); to turn off; (2) (止める, 留める only) to concentrate on; to pay attention to; (3) (止める, 留める only) to remember; to bear in mind; (4) to fix into place; (5) to park; to leave somewhere for a time; (P)

pay attention to ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใฝ่[v.] (fai) EN: pay attention to ; have an interest ; hope for ; desire ; long for ; yearn for ; be attracted toward ; cherish FR:
ใฝ่ใจ[v.] (faijai) EN: pay attention to FR:
ฝักใฝ่[v.] (fakfai) EN: concentrate on ; pay attention to ; be interested in FR:
อินัง[v.] (inang) EN: care ; pay attention to FR:
อินังขังขอบ[v.] (inangkhangk) EN: care ; pay attention to FR:
เหลียวแล[v.] (līolaē) EN: care for ; pay attention to ; look after ; take interest in FR: porter attention à
นำพา[v.] (namphā) EN: mind ; pay attention to ; listen ; heed ; regard ; care FR: tenir compte de ; prendre en compte
สดับตรับฟัง[v.] (sadaptrapfa) EN: listen attentively ; listen carefully ; pay attention to FR: écouter attentivement
สำเหนียก[v.] (samnīek) EN: take note ; pay attention to ; listen carefully to ; take heed FR: prêter attention
ตั้งใจฟัง[v. exp.] (tangjai fan) EN: pay attention to ; listen to FR: être attentif (à)
แยแส[v.] (yaēsaē) EN: care ; mind ; pay attention to ; pay heed to ; show interest in FR: faire attention à ; s'occuper de
ไยดี[v.] (yaidī) EN: be concerned about/with ; care about ; take an interest (in) ; have concern (for) ; mind ; be interested in ; pay attention to FR: se soucier de ; s'inquiéter de

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pay attention to
Back to top