ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

partition made of woven bamboo strips

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *partition made of woven bamboo strips*, -partition made of woven bamboo strips-