ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

participate in

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *participate in*, -participate in-

participate in ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
participate in (phrv.) มีส่วนร่วมใน See also: เข้าร่วม Syn. partake in
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ใบฎีกา (n.) invitation to participate in merit-making
มีส่วนร่วม (v.) participate in See also: have a part in, have a hand in
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Much as I should like to participate in this ordeal, I cannot...ผมสามารถทำได้ทุกอย่าง แต่เรื่องนี้ผม ขอบาย...
Many have come to protest, many to pray but most have come to participate in what's become the best show in town.ที่นี่ในทะเลทรายนิวเม็กซิโก หลายคนได้มาประท้วง จำนวนมากที่จะอธิษฐาน แต่ส่วนใหญ่ได้มามีส่วนร่วม
This is not the first time the two players participate in the competitionThis is not the first time the two players participate in the competition
I really hope that they understand that they're allowed to participate in their government they're not allowed to participate in anything the corporations do.ฉันหวังว่าพวกเขาควรทำความเข้าใจว่า พวกเขาสามารถมีส่วนร่วมในรัฐบาลได้ แต่ไม่สามารถ
We participate in math challenges against other high schools in the state, and we can get twice as much funding if we've got a girl.เรากำลังจะเข้าร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างโรงเรียนมัธยมในรัฐ แล้วเราจะได้เงินสนับสนุนเป็น 2 เท่า ถ้าในทีมเรามีผู้หญิง
We gotta participate in every intermural event or we're kicked off campus, man.เราต้องลงแข่งกีฬามหาวิทยาลัยทุกครั้ง ไม่งั้นถูกไล่ออกนะเพื่อน
I want you to design it and participate in its making.ผมต้องการให้คุณออกแบบมัน
Yet the resourceful mothers of the Upper East Side have plenty of time to participate in a variety of sex-role- specific activities.และก็หาเลี้ยงครอบครัว ยังไม่รวมถึงคุณแม่เจ้าความคิด แห่งดิอัพเพอร์อีสต์ไซด์ ที่มีเวลามากพอที่จะเข้าร่วม กิจกรรมเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องทางเพศต่าง ๆ
Oh, how wonderful. Troy can participate in the talent show.โอ้ ดีมากเลย ทรอยจะได้มีส่วนร่วมในงานแสดงไง
General Miguel Grande has suddenly decided to participate in a Central Asian disarmament conference.นายพล มิเกล กรานเด ต้องการเข้ามามีส่วนร่วม กับการปลดอาวุธในเอเชียกลาง
May I recommend that only those who are qualified for these delicate peace talks participate in them.ข้าขอแนะนำว่าพวกเขาเหมาะสมมาก สำหรับการเจรจาสันติที่ละเอียดอ่อนอย่างนี้
Are we going to participate in protests during our 4 years in university...เราจะต้องมีส่วนร่วมในการประท้วง ตลอด 4 ปีในมหา'ลัยเลย... .

participate in ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
送葬[sòng zàng, ㄙㄨㄥˋ ㄗㄤˋ, 送葬] participate in funeral procession; attend a burial

participate in ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一枚噛む[いちまいかむ, ichimaikamu] (exp,v5m) to participate in (as a member); to get involved in
共にする[ともにする, tomonisuru] (exp,vs-i) to do together; to share; to participate in
教育に携わる人人;教育に携わる人々[きょういくにたずさわるひとびと, kyouikunitazusawaruhitobito] (n) those who participate in education
与る[あずかる, azukaru] (v5r,vi) (1) (uk) to participate in; to take part in; (2) to receive; to enjoy; to be given

participate in ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใบฎีกา[n.] (baidīkā) EN: invitation to participate in merit-making FR:
ร่วมวง[v.] (ruamwong) EN: join ; unite ; participate in ; unite FR:
สมทบทุน[v. exp.] (somthop thu) EN: join donating ; participate in donation FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า participate in
Back to top