ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

paronym

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *paronym*, -paronym-

paronym ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
paronym (n.) คำที่สร้างจากคำอื่น (ทางภาษาศาสตร์) See also: คำที่กลายมา Syn. doublet

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า paronym
Back to top