ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

parcel out

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *parcel out*, -parcel out-

parcel out ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
parcel out (phrv.) แบ่งเป็นส่วนๆ See also: แยกเป็นส่วน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Maybe you should parcel out the job to someone else.ท่านก็ให้คนอื่นมาจัดการแล้วกัน
Much better to parcel out the pain.ใช่ มันดีกว่าที่จะทยอยรับความเจ็บปวด

parcel out ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
地割り[じわり, jiwari] (n) parcel out; allot

parcel out ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบ่งปัน[v.] (baengpan) EN: share ; portion out ; distribute ; allot ; apportion ; parcel out ; share out ; divide FR: partager ; répartir
แบ่งปัน[v.] (baengpan) EN: portion out ; distribute ; allot ; apportion ; parcel out ; share out ; divide FR:
แบ่งสรร[v.] (baengsan) EN: portion out ; distribute ; allot ; apportion ; parcel out ; share out ; divide FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า parcel out
Back to top