ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

paper money

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *paper money*, -paper money-

paper money ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
paper money (n.) เงินธนบัตร (คำสแลง)
English-Thai: HOPE Dictionary
paper moneyn. ธนบัตร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I've told you before how a good quality paper money burns, right?ชั้นก็บอกเธอไปแล้วว่าคุณภาพของกระดาษที่ดีเวลาเผาแล้วเป็นยังไง ใช่มั๊ย?
After Pearl Harbor, the decision was made to pull all the paper money on the Islands and destroy it, replacing it with this.หลังจากการบุกอ่าวเพิร์ล มีการสั่งให้เก็บธนบัตรออกจากเกาะ เพื่อทำลายทิ้ง แล้วใช้แบงค์แบบนี้แทน ทำไมล่ะ
He was also there when the government issued the order to recall all the paper money on the islands and replace it with the Hawaiian overprint note.เขาอยู่ที่นั่นด้วยตอนที่ รัฐบาลเรียกเก็บธนบัตร จากเกาะนี้ และเปลี่ยนมาใช้

paper money ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
钞票[chāo piào, ㄔㄠ ㄆㄧㄠˋ, 钞票 / 鈔票] paper money; a bill (e.g. 100 yuan)

paper money ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
贋造紙幣[がんぞうしへい, ganzoushihei] (n) counterfeit paper money
不換紙幣[ふかんしへい, fukanshihei] (n) unconvertible paper money; fiat money
兌換[だかん, dakan] (n,vs) conversion (of paper money)
[ふだ, fuda] (n,n-suf) note; paper money; (P)
紙幣[しへい, shihei] (n) paper money; notes; bills; (P)
贋札;偽札[がんさつ(贋札);にせさつ;にせふだ;ぎさつ(偽札), gansatsu ( gan satsu ); nisesatsu ; nisefuda ; gisatsu ( nisesatsu )] (n) counterfeit paper money; forged document

paper money ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ธนบัตร[n.] (thanabat) EN: banknote = bank note ; paper money ; note ; bill (Am.) FR: billet de banque [m] ; billet [m] ; coupure [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า paper money
Back to top