ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

panicmonger

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *panicmonger*, -panicmonger-

panicmonger ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
panicmonger (n.) พวกกระต่ายตื่นตูม Syn. scaremonger

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า panicmonger
Back to top