ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pale yellow

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pale yellow*, -pale yellow-

pale yellow ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pale yellow (n.) สีเหลืองจางๆ Syn. pale brownish-gold color, greenish-yellow color

pale yellow ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
浅黄色[qiǎn huáng sè, ㄑㄧㄢˇ ㄏㄨㄤˊ ㄙㄜˋ, 浅黄色 / 淺黃色] buff; pale yellow

pale yellow ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
黄白色[おうはくしょく;こうはくしょく, ouhakushoku ; kouhakushoku] (n) yellowish-white; pale yellow

pale yellow ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บัณฑุ[n.] (bandu) EN: pale yellow FR: jaune pâle [m[ ; blanc cassé [m]
เหลืองจาง[adj.] (leūang jāng) EN: pale yellow FR: jaune pâle
แมลงปอบ้านเหลืองจาง[n. exp.] (malaēngpø b) EN: Paddyfield Parasol ; Pale Yellow Widow ; Ruddy Meadow Skimmer FR: Neurothemis intermedia atalanta

pale yellow ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
hellgelb {adj}pale yellow; straw yellow
weißgelb {adj}pale yellow

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pale yellow
Back to top