ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pale brownish-gold color

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pale brownish-gold color*, -pale brownish-gold color-

pale brownish-gold color ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pale brownish-gold color (n.) สีเหลืองจางๆ Syn. pale yellow, greenish-yellow color

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pale brownish-gold color
Back to top