ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pal up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pal up*, -pal up-

pal up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pal up (phrv.) เป็นเพื่อนกับ See also: ผูกมิตรกับ Syn. chum up
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Pal up with him in prison?ไปผูกมิตรกับเขาในคุก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pal up
Back to top