ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pair with

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pair with*, -pair with-

pair with ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pair with (phrv.) จับคู่กับ See also: เข้าคู่กับ Syn. fit to, match with, suit to
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
His prosthetic arm is controlled by myoelectric sensors by way of a wireless link, so I cloned the link and reprogrammed it to attempt a forced pair with every cell phone they pass.แขนเทียมของเขาควบคุมโดย ตัวรับสัญญาณในกล้ามเนื้อ โดยทางเชื่อมต่อไร้สาย ดังนั้นฉันทำลิงค์เลียนแบบ แล้วตั้งโปรแกรมมัน
But this'll be the bonded pair with a plenum coat.แต่เอาอันที่เป็นสายคู่ เคลือบด้วยพลีนัม
And, you know, there are a Iot of people who go straight from denial to despair without pausing on the intermediate step of actually doing something about the problem.รู้ไหมว่ามีผู้คนมากมายที่ตรงดิ่งจากการปฏิเสธ กลับไปเป็นสิ้นหวัง โดยไม่มีการหยุดระหว่างกลาง
So I'm there in the spleen repair with dr.คือ ฉันอยู่ ซ่อมแซมม้าม กับ ดร.ฮันท์นะ

pair with ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
番う[つがう, tsugau] (v5u,vi) (uk) (See 番い) to pair with; to pair up; to pair off

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pair with
Back to top