ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

paddle steamer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *paddle steamer*, -paddle steamer-

paddle steamer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
paddle steamer (n.) เรือกลไฟ
English-Thai: HOPE Dictionary
paddle steamern. เรือกลไฟสมัยก่อนที่มีล้อติดข้างบน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My husband and I were traveling around America some years ago, and, um, our paddle steamer was rammed by another boat,สามีของฉันและฉันกำลังเดินทาง อเมริการอบปีที่ผ่านมา และเอ่อ, พายเรือของเรา ถูกกระแทกโดยเรืออื่น

paddle steamer ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
外車船[がいしゃせん, gaishasen] (n) paddle steamer
外輪船[がいりんせん, gairinsen] (n) paddle steamer

paddle steamer ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Raddampfer {m}paddle steamer
Schaufelraddampfer {m}paddle steamer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า paddle steamer
Back to top