ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pad out

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pad out*, -pad out-

pad out ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pad out (phrv.) บุหรือรองให้หนาขึ้น Syn. pack out
pad out (phrv.) ทำให้ยาวขึ้นโดยไม่จำเป็น Syn. fatten out, fill out, flesh out
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Jeremy's got his sketch pad out.เพราะผมรู้ว่า กลางคืนนำมาซึ่งความตาย" เจเรอมี่ืนั่งร่าง ภาพวาดอยู่เลย

pad out ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
堆砌[duī qì, ㄉㄨㄟ ㄑㄧˋ, 堆砌] lit. to pile up (bricks); to pack; fig. to pad out (writing with fancy phrases); ornate rhetoric

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pad out
Back to top