ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pack out

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pack out*, -pack out-

pack out ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pack out (phrv.) หุ้มให้เต็มหรือหนาขึ้น Syn. pad out
pack out (phrv.) แน่นขนัด See also: แออัดด้วยผู้คน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We're not the only pack out there.เราไม่ใช่แค่ฝูงเดียว
There's another pack out there.ที่นี่ยังมีฝูงอื่นอยู่อีก
I'm heading to Rachel's to get her kids. Once I've done that, I'm gonna come back down and help you pack out, okay?ฉันมุ่งหน้าไปยังราเชลจะได้รับเด็กของเธอ เมื่อฉันได้ ทำที่ผมจะกลับมาลง ...

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pack out
Back to top