ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

owing to

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *owing to*, -owing to-

owing to ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
owing to (prep.) เนื่องจาก See also: เพราะว่า Syn. because of
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เนื่องมาจาก (conj.) owing to See also: because, due to Syn. เนื่องจาก, เพราะว่า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"I, Professor Severus Snape, do hereby give the Slytherin team permission to practice today, owing to the need to train their new Seeker."ฉันศจ.เซเวอรัส สเนป อนุญาติให้ทีมสลิธีริน ฝึกซ้อมที่สนามได้ในวันนี้ เพื่อฝึกซีกเกอร์คนใหม่
I'm realizing now it probably takes you a little longer to get to the phone, owing to the extra baby weight...ฉันมาคิดๆดูแล้ว เธออาจจะใช้เวลานานไปสักหน่อย เพื่อรับโทรศัพท์ เนื่องจากน้ำหนักของทารกเพิ่มขึ้น...
Unrequited and misguided, owing to his lack of emotional availability.ไม่สมหวังและเข้าใจผิด เนื่องจากการขาดของ มีอารมณ์.
And when you are growing too old, you will make good... firewood!และเมื่อคุณมีการเจริญเติบโต เก่าเกินไป คุณจะทำฟืนที่ดี!
Marsellus throwing Tony out of a fourth-story window... for massaging my feet seemed reasonable?Marsellus ขว้างปาโทนี่ออกมาจากหน้าต่างชั้นที่สี่ ... สำหรับนวดเท้าของฉันดูเหมือนเหมาะสม?
I should consider not what I was killing... but what I was allowing to live.อย่าคิดจะฆ่าใคร แต่จงคิดว่า จะไว้ชีวิตใคร
We smuggled them off this island, knowing Totenkopf would never leave without them.เราลักลอบเอามาออกจากเกาะ เพราะรู้ว่าโทเทนค๊อฟท์จะไม่ไป โดยปราศจากมัน
And this time is particularly difficult for me because I watched Jack growing to a one of the finest firefighters I've ever known.และเวลานี้ มันเป็นเวลาที่พิเศษและ แตกต่างจากทุกครั้งที่ผมมองเห็นแจ๊ค เขาเติบโตอย่างองอาจในการเป็น นักผจญเพลิงอย่างที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อน
Vowing to return.และให้คำมั่นว่า จะกลับมาฟิลิปปินส์อย่างแน่นอน
What kind of attitude are you showing to your Father? Yes.เจ้าชาย แสดงท่าทีเช่นนี้ต่อพ่อของพระองค์ได้อย่างไรกัน
Introduce a significant enough event at any point in this river and you create a new branch, still flowing toward the future, but along a different route.WeII, that's worth $ 1 0 biIIion right there. WouId've been a Iot faster if you'd written it yourseIf.
We kept growing tobacco.เรายังปลูกยาสูบต่อไป

owing to ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
因为[yīn wèi, ㄨㄟˋ, 因为 / 因為] because; owing to; on account of
由于[yóu yú, ㄧㄡˊ ㄩˊ, 由于 / 由於] due to; as a result of; thanks to; owing to; since; because
血流漂杵[xuè liú piāo chǔ, ㄒㄩㄝˋ ㄌㄧㄡˊ ㄆㄧㄠ ㄔㄨˇ, 血流漂杵] enough blood flowing to float pestles (成语 saw); rivers of blood; blood bath
[cóng, ㄘㄨㄥˊ, 潀] gather; flow into (water); sound of waters flowing together

owing to ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お蔭;御蔭;お陰;御陰[おかげ, okage] (n) (your) backing; assistance; thanks or owing to
お陰で;御陰で[おかげで, okagede] (exp) (uk) thanks to ... (can be used for non-people causes); owing to ....
御蔭で;お蔭で[おかげで, okagede] (exp) thanks to you; owing to you; because of you
故有って[ゆえあって, yueatte] (exp) for a certain reason; owing to unavoidable circumstances
病害[びょうがい, byougai] (n) (crop) damage owing to disease or blight
クイックモーション[, kuikkumo-shon] (n) (1) quick motion; (2) pitcher throwing to first base (baseball)
五十肩[ごじゅうかた, gojuukata] (n) (1) stiff shoulders (owing to age); (2) frozen shoulder
受戒[じゅかい, jukai] (n,vs) {Buddh} vowing to follow the precepts
稽首[けいしゅ, keishu] (n,vs) bowing to the floor
顔負け[かおまけ, kaomake] (n,vs) feeling embarrassed; being put to shame; bowing to; (P)

owing to ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โดยเหตุที่[conj.] (dōi hēt thī) EN: because of ; owing to ; as a result of ; due to ; in virtue of FR: à cause de ; d'autant que ; pour cause de ; puisque
ด้วยว่า[X] (dūay wā) EN: because ; owing to FR:
ค่าที่[conj] (khāthī) EN: for ; because of ; owing to FR:
เนื่องด้วย[conj.] (neūangdūay) EN: because of ; owing to ; as a result of ; due to ; on account of FR: du fait de ; à cause de ; vu
เนื่องจาก[conj.] (neūangjāk) EN: because (of) ; due to (the fact that) ; owing to ; on account of ; through ; as a result of ; since ; as ; for FR: par suite de ; dû à ; à cause de ; du fait de ; comme ; car
เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวย[X] (neūangjāk s) EN: owing to unfortunate circumstances ; owing to circumstances beyond our control FR:
เนื่องมาจาก[conj.] (neūangmājāk) EN: owing to ; because ; due to FR:
รุ่งขึ้น[n. exp.] (rung kheun) EN: next day ; tomorrow ; following today FR: lendemain [m[ ; jour d'après [m]

owing to ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
wegen {prp; +Genitiv} | wegen des schlechten Wetters; des schlechten Wetters wegen | wegen des Regens | nur wegen euch | von Berufs wegenbecause of; owing to | because of the bad weather | owing to the rain | all because of you | for professional reasons

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า owing to
Back to top