ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

overpurchased

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *overpurchased*, -overpurchased-

overpurchased ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
overpurchased (adj.) มีผู้สมัครเป็นสมาชิกมากเกินไป

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า overpurchased
Back to top