ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

overlooking

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *overlooking*, -overlooking-

overlooking ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
overlooking (n.) สิ่งที่ใช้แต่งหน้าอาหาร Syn. icing

overlooking ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
俯瞰[ふかん, fukan] (n,vs) overlooking; looking down at; having an overhead view; having a bird's-eye view; having a high-angle view
見逃し[みのがし, minogashi] (n) overlooking; letting a good ball go by

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า overlooking
Back to top