ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

overhead projector

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *overhead projector*, -overhead projector-

overhead projector ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
overhead projector (n.) เครื่องฉายภาพบนผนังหรือจอ (คำย่อคือ OHP)
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
overhead projectorเครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ (n.) overhead projector
เครื่องฉายแผ่นใส (n.) overhead projector
OHP (abbr.) คำย่อของ overhead projector

overhead projector ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オーバーヘッドプロジェクター[, o-ba-heddopurojiekuta-] (n) overhead projector
オーバヘッドプロジェクター[, o-baheddopurojiekuta-] (n) {comp} Overhead Projector
Japanese-English: COMDICT Dictionary
オーバヘッドプロジェクター[おーばへっどぷろじえくたー, o-baheddopurojiekuta-] Overhead Projector

overhead projector ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เครื่องฉายแผ่นใส[n. exp.] (khreūangchā) EN: overhead projector FR:
เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ[n. exp.] (khreūangchā) EN: overhead projector FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า overhead projector
Back to top