ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

overexpanded

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *overexpanded*, -overexpanded-

overexpanded ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
overexpanded (adj.) ซึ่งทำงานมากเกินไป Syn. enlarged

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า overexpanded
Back to top