ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

overcooked

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *overcooked*, -overcooked-

overcooked ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
overcooked (adj.) ที่ทำให้สุกมากเกินไป

overcooked ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
陈谷子烂芝麻[chén gǔ zi làn zhī ma, ㄔㄣˊ ㄍㄨˇ ㄗ˙ ㄌㄢˋ ㄓ ㄇㄚ˙, 陈谷子烂芝麻 / 陳谷子爛芝麻] lit. stale grain, overcooked sesame (成语 saw); fig. the same boring old gossip
[ér, ㄦˊ, 胹] overcooked; soft
烂糊[làn hu, ㄌㄢˋ ㄏㄨ˙, 烂糊 / 爛糊] overripe; overcooked

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า overcooked
Back to top