ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

oven-safe

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *oven-safe*, -oven-safe-

oven-safe ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
oven-safe (n.) เหมาะกับการใช้ในเตาอบขณะร้อน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า oven-safe
Back to top