ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ovedue

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ovedue*, -ovedue-

ovedue ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ovedue (adj.) ถึงกำหนด See also: ครบกำหนด, ครบอายุ Syn. payable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ovedue
Back to top