ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

out of control

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *out of control*, -out of control-

out of control ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
out of control (idm.) ไม่สามารถควบคุมได้ Syn. out of hand Ops. out of hand
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทำฤทธิ์ทำเดช (v.) be out of control See also: create a disturbance Syn. อาละวาด, ออกฤทธิ์แผลงฤทธิ์, แผลงฤทธิ์แผลงเดช
ออกฤทธิ์ออกเดช (v.) be out of control See also: create a disturbance Syn. อาละวาด, ออกฤทธิ์แผลงฤทธิ์, แผลงฤทธิ์แผลงเดช, ทำฤทธิ์ทำเดช
ออกฤทธิ์แผลงฤทธิ์ (v.) be out of control See also: create a disturbance Syn. อาละวาด, แผลงฤทธิ์แผลงเดช, ทำฤทธิ์ทำเดช
แผลงฤทธิ์แผลงเดช (v.) be out of control See also: create a disturbance Syn. อาละวาด, ออกฤทธิ์แผลงฤทธิ์, ทำฤทธิ์ทำเดช
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I let it get out of controlฉันปล่อยให้มันระเกะระกะ(ควบคุมไม่ได้)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The Jamaicans on a record pace as they fly almost out of control around the turn. - Move!ดูจากความเร็วของทีมจาไมก้า พวกเขาเข้าโค้งเร็วจนเกือบควบคุมไม่ได้
The moment was very out of control for many reasons.ฉันหมายถึง บางเรื่องมันก็ยาก เกินกว่าจะใช้เหตุผลมาควบคุม
A little mass of blood vessels... growing out of control and creating a whole lot of pressure in your head.ไม่สามารถควบคุมได้ และมันทำให้เกิดความดันในเส้นเลือด
I couldn't get the right meds in Stockton, so it's a little out of control right now.ฉันไม่ได้รับการรักษาทางการเเพทย์อย่างถูกต้อง ในเรือนจำสต๊อกตัน ในตอนนี้เลยเกินกว่า ที่จะควบคุมมันบ้างเล็กน้อย
I've been waiting for you to spiral out of control ever since you got your Huntington's diagnosis, but this is more than I dared hope for.ฉันรอคุณอยู่ เป็นวังวนที่ควบคุมไม่ได้ ตั้งแต่คุณรู้ว่าเป็นโรค ฮันติงตัน
If the permafrost melts, the methane released would cause the greenhouse effect to race out of control with consequences no one can predict.ถ้าดินน้ำแข็งละลาย ปลดปล่อยก๊าซมีเทนจะก่อให้ เกิดปรากฎการณ์เรือนกระจก ที่มนุษยชาติควบคุมไม่ได้ และผลที่ตามมาอย่างคาดไม่ถึง
When this was just me and Eric, if things got out of control it was a safe bet it was my fault.ตอนที่ครอบครัวนี้มีเพียงหนูและอีริค หากเกิดอะไรขิ้นที่คุมไม่อยู่ มันก็ยังค่อนข้างปลอดภัย บอกได้เลยว่ามนี่เป็นความผิดของฉัน จริงๆนะ
I... was out of control growing up, there, you know, i said it.ฉัน... โตขึ้นมาโดยไม่มีคนดูแล ก็.. อย่างที่บอก
Another fire burns out of control in the Gulf.ยังไม่สามารถควบคุมเพลิงไหม้ในอ่าว
I bet you're wondering if you're gonna be able to get us back to your place tonight, and if so, how out of control are things gonna get?ฉันพนันได้เลย คุณกำลังครุ่นคิดอยู่ว่า จะพาพวกเรา กลับไปที่พักของคุณในคืนนี้ได้อย่างไร และถ้าเป็นเช่นนั้นแล้ว การควบคุมสถานการณ์เหล่านั้นได้ จะส่งผลอย่างไรต่อ?
Everything's out of control at work.ทุำกอย่างอยู่เหนือ การควบคุมในที่ทำงาน
I'm really out of control right now, and...จริงๆฉันควบคุมอะไรไม่ได้แล้ว

out of control ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
失控[shī kòng, ㄕ ㄎㄨㄥˋ, 失控] out of control

out of control ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ノーコン[, no-kon] (adj-no) no control; out of control

out of control ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอาไม่อยู่[adj.] (ao mai yū) EN: ineffective ; out of control FR: hors de contrôle
เสียศูนย์[v. exp.] (sīa sūn) EN: loose one's sense of balance ; go out of control ; loose one's cool ; be off-center FR: perdre le nord ; perdre la boussole

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า out of control
Back to top