ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

other than

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *other than*, -other than-

other than ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
other than (prep.) นอกจาก (มักใช้ในประโยคปฏิเสธ) See also: ยกเว้น Syn. except
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
In fact, you're not allowed to receive any calls, other than from meจริงๆ แล้วเธอไม่ได้รับอนุญาตให้รับโทรศัพท์ใดๆ นอกจากของฉัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Could those marks be made by anything other than eyeglasses?Could those marks be made by anything other than eyeglasses?
No marriage other than a Christian marriage is considered valid.การแต่งงานไม่มีผล หากไม่ใช่แบบคริสเตียน
But he desperately resisted the notion that his mother... might have been anything other than an ape.แต่เขาไม่ยอมหมดความคิดที่ว่าแม่ของเขา ... อาจจะได้รับสิ่งอื่นที่ไม่ใช่ลิง
And I prevented you from telling me your real name because I didn't want any of you to use any name other than your pseudonym.และฉันไม่ให้คุณบอกชื่อจริงของคุณ เพราะผมไม่ได้ต้องการให้คุณใช้ชื่ออื่น ที่ไม่ใช่นามแฝงของคุณ
It was the first time I'd seen a woman in five years, other than my mother.มันเป็นครั้งแรกที่ฉันเห็นผู้หญิงคนหนึ่ง ในห้าปีนอก?
I'm anyone other than Mrs. Schindler, and I'll stay.ผู้หญิงชั่วคราวเหมือนพวกนั้น ...แล้วฉันจะอยู่
We shop at home, we surf the Web but at the same time we feel emptier and more cut off from each other than at any other time in human history.เราซื้อสินค้าที่บ้านเราท่องเว็บ แต่ในเวลาเดียวกันเรารู้สึกดาม และอื่น ๆ ถูกตัดออกจากกัน
I'm glad they're not dead. Other than that, I don't care.ฉันดีใจที่พวกเขาไม่ตาย/มากกว่านั้น คือฉันไม่สน
So, who are you supposed to be other than freaks?เธอเป็นตัวอะไรได้นอกจากตัวประหลาด
Before we get too deep into this party, I want to thank Key Steel for letting us use their place of business to pay tribute to the metal created by none other than Steel Dragon!..ที่อนุญาตให้เราใช้สถานที่ของเขา เพื่อแสดงความนับถือ... ..ต่อเพลงเฮฟวี่ที่สร้างสรรค์โดยไม่ใช่ใครอื่น นอกจาก 'สตีล ดราก้อน' และขอฝากคำขอบคุณถึงโจ..
I could never outgrow you. Other than vertically.ฉันคงไม่ทำให้เธอโตขึ้นได้หรอก ถ้าไม่ใช่ส่วนสูงนะ
This time other than not to do?This time other than not to do?

other than ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
破读[pò dú, ㄆㄛˋ ㄉㄨˊ, 破读 / 破讀] pronunciation of a character other than the standard; lit. broken reading
其他[qí tā, ㄑㄧˊ ㄊㄚ, 其他] other; the others; else; other than (that person); in addition to the person mentioned above
其它[qí tā, ㄑㄧˊ ㄊㄚ, 其它] other; the others; else; other than it; in addition to the thing mentioned above
外边[wài bian, ㄨㄞˋ ㄅㄧㄢ˙, 外边 / 外邊] outside; outer surface; abroad; place other than one's home
出人意外[chū rén yì wài, ㄔㄨ ㄖㄣˊ ㄧˋ ㄨㄞˋ, 出人意外] turned out other than expected (成语 saw); unexpected
以外[yǐ wài, ㄧˇ ㄨㄞˋ, 以外] apart from; other than; except for; external; outside of
无异[wú yì, ˊ ㄧˋ, 无异 / 無異] nothing other than; to differ in no way from; the same as; to amount to

other than ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
シルバーウィーク[, shiruba-ui-ku] (n) (col) (See ゴールデンウィーク) Silver Week (any long string of Japanese public holidays other than Golden Week)
それより[, soreyori] (conj) apart from that; other than that; leaving that aside; more ... than that; but; however; (P)
でなくて何だろう[でなくてなんだろう, denakutenandarou] (exp) (uk) if not ... then what is it?; (this) is nothing other than ...
他人丼[たにんどん, tanindon] (n) (See 親子丼) bowl of rice with cooked meat (other than chicken) and eggs on top; oyakodon made with something other than chicken
王その人[おうそのひと, ousonohito] (exp) none other than the king
珪質海綿[けいしつかいめん, keishitsukaimen] (n) siliceous sponge (any sponge other than those of class Calcarea)
畜生[ちくしょう(P);ちきしょう, chikushou (P); chikishou] (n) (1) beast (i.e. any animal other than man); (2) {Buddh} (See 畜生道) person reborn into the animal realm; (3) brute (i.e. a contemptible human being); (int) (4) son of a bitch; for Christ's sake; damn it; (P)
県社[けんしゃ, kensha] (n) prefectural shrine (of prefectures other than Kyoto and Osaka)
花相撲[はなずもう, hanazumou] (n) any sumo tournament other than the (six) major tournaments
諸行[しょぎょう, shogyou] (n) (1) {Buddh} all worldly phenomena; meritorious acts leading to enlightenment; (2) (Jodo school) all practices other than recitation of the nembutsu prayer (practises)
越境入学[えっきょうにゅうがく, ekkyounyuugaku] (n,vs) gaining admission into a school in a school district other than one's own
雑紙[ざつがみ, zatsugami] (n) (See 古紙) miscellaneous recyclable paper; recyclable paper other than old newspapers and carton boxes
より[, yori] (adv,prt) (1) from; out of; since; at; (2) than; (3) other than; except; but; (4) more; (P)
を措いて[をおいて, wooite] (exp) (uk) other than; excluding; without
別として[べつとして, betsutoshite] (exp) other than; except for; aside from; apart from; save for
泥棒猫[どろぼうねこ, dorobouneko] (n) (1) a cat that enters someone's house (other than its owner's) to steal food; (2) someone who secretly does bad things (i.e. an adulterer)

other than ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นอกจาก[prep.] (nøkjāk) EN: except ; unless ; besides ; unless ; aside from ; apart from ; other than FR: excepté ; sauf ; hormis ; en plus de ; en dehors de ; à part ; outre
นอกจากนี้[X] (nok jāk nī) EN: besides ; other than ; except ; in addition to ; moreover ; furthermore ; beyond FR: à part ceci ; à part cela ; hormis ceci ; hormis cela ; ceci mis à part ; cela mis à part ; en dehors de cela ; cela dit ; outre ceci ; qui plus est
นอกเหนือจาก[prep.] (nøkneūa jāk) EN: besides ; unless ; except ; aside from ; apart from ; other than ; in addition to FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า other than
Back to top