ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ornament with

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ornament with*, -ornament with-

ornament with ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ornament with (phrv.) ตกแต่งด้วย Syn. decorate with

ornament with ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拱璧[gǒng bì, ㄍㄨㄥˇ ㄅㄧˋ, 拱璧] a flat round jade ornament with a hole at the center; fig. a treasure

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ornament with
Back to top