ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

order of precedence

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *order of precedence*, -order of precedence-

order of precedence ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: COMDICT Dictionary
優先順位[ゆうせんじゅんい, yuusenjun'i] order of precedence, priority level

order of precedence ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฐานันดร[n.] (thānandøn) EN: rank of nobility ; order of precedence FR:
ฐานานุกรม[n.] (thānānukrom) EN: order of precedence in the religious hierarchy ; ecclesiastical orders ; list of names arranged in order of rank ; ecclesiastical order of retinue FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า order of precedence
Back to top