ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

oppose to

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *oppose to*, -oppose to-

oppose to ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
oppose to (phrv.) คัดค้าน (มักใช้รูป passive voice) See also: ไม่ยอมรับ, ไม่เห็นด้วย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I didn't think you would oppose to it at all.ผมไม่คิดว่าพ่อจะไม่เห็นด้วยเลย
Our village's people oppose to the resort so they're petitioning.คนในหมู่บ้านเราต่อต้านการเซ็นนี้
By changing the party venue to the resort, the residents will not oppose to the party anymore.ไม่จำเป็นต้องไปเผชิญหน้ากับลุ่มผู้ต่อต้าน เพื่อที่จะจัดบนเรือยอร์ช

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า oppose to
Back to top