ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

opened

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *opened*, -opened-

opened ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
opened (prep.) ปราศจากการหยุด See also: ไปตรงตลอด Syn. nonstop, unbroken Ops. broken, interrupted

opened ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
五环路[wǔ huán lù, ˇ ㄏㄨㄢˊ ㄌㄨˋ, 五环路 / 五環路] Fifth ring road (Beijing), opened in 2003
四环路[sì huán lù, ㄙˋ ㄏㄨㄢˊ ㄌㄨˋ, 四环路 / 四環路] Fourth ring road (Beijing), opened in 2001
六环路[liù huán lù, ㄌㄧㄡˋ ㄏㄨㄢˊ ㄌㄨˋ, 六环路 / 六環路] Sixth ring road (Beijing), opened in 2008
三环路[sān huán lù, ㄙㄢ ㄏㄨㄢˊ ㄌㄨˋ, 三环路 / 三環路] Third ring road (Beijing), opened in 1994

opened ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
叩けよ然らば開かれん[たたけよさらばひらかれん, tatakeyosarabahirakaren] (exp) (id) Knock, and it shall be opened unto you
新地[しんち, shinchi] (n) newly opened or newly developed territory
開き[ひらき, hiraki] (n) (1) opening; gap; (suf) (2) dried and opened fish; (P)
開く(P);空く(P);明く[あく, aku] (v5k,vi) (1) (esp. 開く) to open (e.g. doors); (2) (esp. 開く) to open (e.g. business, etc.); (3) (esp. 空く) to be empty; (4) (esp. 空く) to be vacant; to be available; to be free; (5) (esp. 明く) to be open (e.g. neckline, etc.); (6) (esp. 明く) to have been opened (of one's eyes, mouth, etc.); (7) (esp. 明く) to come to an end; (v5k,vt) (8) (esp. 明く) to open (one's eyes, mouth, etc.); (v5k,vi) (9) (See 穴が開く) to have a hole; to form a gap; to have an interval (between events); (P)
開ける[ひらける, hirakeru] (v1,vi) (1) to become opened up; to improve; to get better; (2) to develop; to progress; to become civilized (civilised); to be up-to-date; (3) to be enlightened; to be sensible; (P)
開かずの[あかずの, akazuno] (adj-f) (1) unopened; (2) forbidden

opened ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อ้า[adj.] (ā) EN: opened up ; opened out FR:
หวอ[adj.] (wø) EN: open ; gaping ; hollow ; opened ; exposed ; indecently revealing FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า opened
Back to top