ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

on account of

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *on account of*, -on account of-

on account of ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
on account of (idm.) เนื่องจาก See also: เพราะว่า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The trouble is, a lot of highly paid favourite sons are in danger of having their rice bowls broken and going hungry, all on account of these goddamn notebooks.ปัญหาคือคนจำนวนมากที่ชื่นชอบจ่ายสูง ตกอยู่ในอันตรายของการมีชามข้าวหักและจะหิว ทั้งหมดในบัญชีของโน้ตบุ๊ค goddamn เหล่านี้
Word 'round the campfire is it was on account of Marsellus Wallace's wife.คำว่า 'รอบแคมป์ไฟที่มันเป็นในบัญชีของภรรยา Marsellus วอลเลซ
But since Danny was afraid they'd take him away on account of some business concerning documents and visas the boy lived his early years always hiding in the belly of the Virginianเพราะแดนนี่กลัวว่าจะโดนแย่งเขาไป เพราะปัญหาเรื่องเอกสารกับวีซ่า เด็กเลยต้องอยู่แบบหลบๆซ่อนๆ
He's broken his toe three times on account of it.ขนาดหัวแม่เท้าหักตั้ง 3 ครั้ง 3 ครา
You have the right to call the game on account of darkness.เลื่อนการแข่งขันเพราะมืดได้นะ
Please don't put yourself out on account of me.อย่าต้องให้ลำบาก เพราะผมเลย
You can call me L.J. on account of the informal situation.คุณเรียกผมว่า แอล เจ ก็ได้ เมื่อไม่เป็นทางการ
Yeah, I just hope that you weren't staying away from class on account of me, I'm not mad about you ripping my dress or anything, Seriously, I mean, I know you always wanted to look at my assช่าย เดี๊ยนหวังว่าตัวคงจะไม่ได้ หนีเรียนไปเพราะเดี๊ยนเป็นต้นเหตุนะยะ เดี๊ยนไม่ได้โกรธที่ตัวทำชุดเดี๊ยนขาดนะ หรือไม่ว่าจะเรื่องอะไร เดี๊ยนพูดจริงๆนะยะ เดี๊ยนหมายความว่า เดี๊ยนรู้ว่าตัว อยากจะมองก้นเดี๊ยนย่ะ
Well, sure he did, on account of they were armed.เอาล่ะ เเน่นอนเขาต้องถูกฆ่าก่อนสิ พวกเขามีอาวุธติดตัว
That's on account of you've never had... your world rocked by Lenny "The World-Rocker" Horton.เพราะคุณไม่เคยโดนเขย่าโลกโดย เลนนี่ ฮอร์ตัน จอมเขย่าโลก
I can't do it now, of course, on account of sometimesฉันไม่สามารถทำมันตอนนี้ แน่นอนในบัญชีของบางครั้ง
You don't want to put your career on line on account of a trifling matter between kids, do you?คุณคงไม่อยากเอาหน้าที่การงาน ไปแขวนบนเส้นด้าย เพราะเรื่องเด็กๆ ทะเลาะกันหรอกนะ ใช่มั้ย?

on account of ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
因为[yīn wèi, ㄨㄟˋ, 因为 / 因為] because; owing to; on account of
基于[jī yú, ㄐㄧ ㄩˊ, 基于 / 基於] because of; on the basis of; in view of; on account of

on account of ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
許りに[ばかりに, bakarini] (adv) (uk) (simply) because; on account of

on account of ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เนื่องด้วย[conj.] (neūangdūay) EN: because of ; owing to ; as a result of ; due to ; on account of FR: du fait de ; à cause de ; vu
เนื่องจาก[conj.] (neūangjāk) EN: because (of) ; due to (the fact that) ; owing to ; on account of ; through ; as a result of ; since ; as ; for FR: par suite de ; dû à ; à cause de ; du fait de ; comme ; car
เพราะ[conj.] (phrǿ) EN: because ; because of ; for ; on account of FR: parce que ; à cause de ; de par

on account of ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
halber; wegen {prp; Genitiv+}on account of

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า on account of
Back to top