ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

old age

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *old age*, -old age-

old age ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
old age (n.) ช่วงหลังของชีวิต
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
old ageวัยสูงอายุ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Old ageวัยชรา [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
วัยชรา (n.) old age Syn. วัยแก่, วัยดึก Ops. วัยเด็ก
วัยดึก (n.) old age Syn. วัยชรา, วัยแก่, วัยสูงอายุ Ops. วัยเด็ก, วัยหนุ่มสาว, วัยรุ่น
วัยสูงอายุ (n.) old age
วัยแก่ (n.) old age Syn. วัยชรา, วัยสูงอายุ Ops. วัยเด็ก, วัยหนุ่มสาว, วัยรุ่น
วัยแก่ (n.) old age Syn. วัยดึก Ops. วัยเด็ก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Let us all unite, let us fight for a new world, a world that will give men a chance to work, that will give youth a future and old age security.ให้ทุกคนร่วมสู้ เพื่อสร้างโลกใหม่ โลก ที่จะให้ทุกคนมีโอกาสทำงาน ที่จะให้คนรุ่นหลัง และความปลอดภัยของผู้สูงอายุ
Time the staff of my old age had some funเวลาคณะของอายุของฉัน age had สนุกจำนวนหนึ่ง
I always knew that I wouldn't live to an old age so I just thought this is it.ฉันรู้อยู่เสมอว่าฉันจะไม่อยู่ จนแก่ตาย,ฉันคิดแค่นั้น
And you, I don't wanna fuckin' die of old age before I get there.ฉันไมอยากแกตายกอนจะไปถึงนะ
Died of black lung at the ripe old age of 49.ตายเพราะปอดดำ ตอนอายุ49
One thing I do know if you're interested, don't wait for the man to make the first move cos you could die of old age before anything happens.สิ่งเดียวที่ฉันรู้ ถ้าคุณสนใจ อย่ารอให้ผู้ชายเป็นคนเริ่ม เพราะคุณจะแก่ตายก่อนที่อะไรๆจะเกิดขึ้น
Maybe you won't die of old age like her, but the thing you're holding onto, that last breath of humanity,แต่มีบางสิ่ง ที่คุณยังยึดถืออยู่ มันคือลมหายใจ ของความเป็นคน
They say old age is like a second childhood.มีคนเคยบอกว่า คนแก่ จะย้อนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้ง
You're not showing much respect for old age with your beard braided like that!กริยาของเจ้าไม่เหมาะสมกับวัย แบบนี้เรียกว่าแก่แล้วแก่เลย
You'd be amazed how much license old age lends you, sire.แล้วพระองค์จะทึ่งว่าคนแก่ทำได้มากแค่ไหนพะยะค่ะฝ่าบาท
I started ballet at the ripe old age of three.ฉันเริ่มเรียนบัลเลต์ ตอนอายุสามขวบ กำลังได้ที่เลย
At some point, wouldn't death by old age have been better?ในบางที การตาย ด้วยความชราจะไม่ดีกว่าหรอ ?

old age ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
老境[lǎo jìng, ㄌㄠˇ ㄐㄧㄥˋ, 老境] advanced years; old age
危境[wēi jìng, ㄨㄟ ㄐㄧㄥˋ, 危境] dangerous situation; venerable old age
寿终正寝[shòu zhōng zhèng qǐn, ㄕㄡˋ ㄓㄨㄥ ㄓㄥˋ ㄑㄧㄣˇ, 寿终正寝 / 壽終正寢] to die of old age; to die in one's bed at a ripe old age
老态龙钟[lǎo tài lóng zhōng, ㄌㄠˇ ㄊㄞˋ ㄌㄨㄥˊ ㄓㄨㄥ, 老态龙钟 / 老態龍鐘] old and decrepit; senile; doddering old age
白头[bái tóu, ㄅㄞˊ ㄊㄡˊ, 白头 / 白頭] hoary head; old age
中老年[zhōng lǎo nián, ㄓㄨㄥ ㄌㄠˇ ㄋㄧㄢˊ, 中老年] middle and old age
[ní, ㄋㄧˊ, 齯] teeth grown in old age

old age ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
老死[ろうし, roushi] (n,vs) die of old age
若い時の苦労は買うてもせよ[わかいときのくろうはこうてもせよ, wakaitokinokurouhakoutemoseyo] (exp) spare no effort while you are young; heavy work in youth is quiet rest in old age
よぼよぼ[, yoboyobo] (adj-na,adv,n,vs) (1) (on-mim) unsteady; tottering; (2) weak from old age; infirm
年波[としなみ, toshinami] (n) old age; oncoming age
矍鑠[かくしゃく, kakushaku] (adj-t,adv-to) vigorous (in old age); hale and hearty
黴止め;かび止め[かびどめ, kabidome] (n) fungicide; preservative against mold; antimold agent

old age ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชราภาพ[n.] (charāphāp) EN: old age ; aging ; decrepitude FR: vieillesse [f] ; sénélité [f] ; décrépitude [f]
โรคชรา[n. exp.] (rōk charā) EN: disease associated with old age FR: maladie de vieillesse [f]
วัยชรา[n.] (waicharā) EN: old age FR: vieillesse [f]

old age ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Altersschwäche {f} | an Altersschwäche sterbeninfirmity (of old age) | to die of old age
Alterserscheinung {f}symptom (sign) of old age
Rentner {m}old age pensioner

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า old age
Back to top