ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

offend the eyes

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *offend the eyes*, -offend the eyes-

offend the eyes ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
รำคาญตา (v.) offend the eyes

offend the eyes ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บาดตา[v.] (bāttā) EN: offend the eyes ; be an eyesore FR:
รำคาญตา[v. exp.] (ramkhān tā) EN: offend the eyes FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า offend the eyes
Back to top